Regulamin korzystania z aplikacji internetowej Księgobot

§ 1. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa warunki, zasady i zakres korzystania przez osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby prawne lub inne jednostki organizacyjne, którym ustawa przyznaje zdolność prawną z aplikacji internetowej Księgobot (dalej zwaną aplikacją), która służy do automatyzacji ustandaryzowanych procesów w biurach rachunkowych. Korzystanie z aplikacji internetowej może odbywać się wyłącznie na zasadach określonych w treści niniejszego Regulaminu oraz zgodnie z przepisami prawa powszechnie obowiązującego.
 2. Niniejszy Regulamin jest regulaminem w rozumieniu art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2020 r. poz. 344 z późn. zm.).
 3. Usługodawcą świadczącym usługi drogą elektroniczną poprzez aplikację internetową Księgobot jest Bluematica Sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie przy Al. Tadeusza Rejtana 67, 35-326 Rzeszów wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000994219, NIP: 8133885823, REGON: 52322519700000 Usługodawca jest jednocześnie właścicielem i operatorem aplikacji internetowej.
 4. Regulamin jest nieodpłatnie i ogólnodostępnie umieszczony na www.bluematica.com/regulamin. Udostępniony Regulamin umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Usługobiorca.
 5. Usługobiorca przyjmuje do wiadomości, że świadczenie Usług przy wykorzystaniu aplikacji internetowej odbywa się przy wykorzystaniu systemu teleinformatycznego, zapewniającego przetwarzanie i przechowywanie, a także wysłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne, zgodnie z brzmieniem ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 6. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie stosować należy obowiązujące przepisy prawa, w szczególności ustawę z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2020 r. poz. 344 z późn. zm.) ustawę z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. z 2022 r. poz. 1360 z późn.zm.), ustawę z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2020 r. poz. 287 z późn. zm.).

§ 2. Definicje

 1. O ile nie zastrzeżono odmiennie, niniejsze wyrażenia powinny zostać rozumiane w sposób wskazany w niniejszym Regulaminie:
  a. Dane Osobowe – dane osobowe w rozumieniu art. 4 pkt 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych),
  b. Usługa – usługa świadczona w oparciu o Regulamin, na rzecz Usługobiorcy, stanowiąca usługę elektroniczną w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną,
  c. Usługodawca – Bluematica Sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000994219, NIP: 8133885823, REGON: 52322519700000, będąca administratorem aplikacji internetowej Księgobot.
  d. Usługobiorca – podmiot zawierający z Usługodawcą umowę na korzystanie z Usługi, mający zapewnione prawo do korzystania z Usług oferowanych za pośrednictwem aplikacji internetowej,
  e. Aplikacja Księgobot służąca do automatyzacji ustandaryzowanych procesów w biurach rachunkowych, która działa w oparciu o postanowienia niniejszego Regulaminu.

§ 3. Usługi

 1. Usługodawca świadczy drogą elektroniczną przy użyciu aplikacji dla Usługobiorców usługi automatyzacji wybranych procesów księgowych.

§ 4. Wymagania techniczne niezbędne do korzystania z Usług

 1. Z aplikacji Usługobiorcy mogą korzystać po uprzednim udzieleniu dostępów zgodnie ze specyfikacją opisaną w załączniku nr 1 do Regulaminu „Wymagania techniczne”.
 2. Koszty transmisji danych wymaganych do uruchomienia i korzystania z aplikacji internetowej pokrywają jej Usługobiorcy we własnym zakresie, na podstawie umów zawartych z operatorami telekomunikacyjnymi lub innymi dostawcami usług internetowych. Usługobiorca ponosi odpowiedzialność za jakąkolwiek odpłatność z tytułu wykorzystania z transmisji danych, niezbędnego do korzystania z aplikacji internetowej.
 3. Aplikacja oraz wszelkie zawarte w niej materiały i informacje oraz układ prezentowych w ramach aplikacji, treści, a także logotypy, elementy graficzne i znaki towarowe, stanowią przedmiot praw wyłącznych Usługodawcy i podlegają ochronie prawnej.

§ 5. Korzystanie z aplikacji

 1. Rozpoczęcie korzystania z aplikacji przez Usługobiorcę jest równoznaczne ze złożeniem następujących oświadczeń:
  a. zapoznałem się z Regulaminem i akceptuję wszystkie jego postanowienia,
  b. dobrowolnie przystąpiłem do korzystania z Usług,
  c. dane podane przeze mnie podczas momentu rozpoczęcia korzystania z Usług są prawdziwe,
  d. wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Usługodawcę dla celów związanych z zapewnieniem prawidłowego funkcjonowania Usług,
  e. wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji systemowych i wiadomości od Usługodawcy.
 2. Usługobiorca zobowiązany jest do korzystania z aplikacji w sposób zgodny z niniejszym Regulaminem, obowiązującym prawem, ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet, a w szczególności w sposób nienaruszający praw osób trzecich oraz praw i interesów Usługodawcy oraz pozostałych Usługobiorców.
 3. Zabrania się korzystania z aplikacji w sposób sprzeczny lub niewłaściwy z jej celem. W szczególności zabrania się Usługobiorcom korzystania z aplikacji w sposób sprzeczny z Regulaminem, powszechnie obowiązującymi przepisami prawa lub dobrymi obyczajami.
 4. Za wszelkie treści umieszczone przez Usługobiorcę odpowiada Usługobiorca.

§ 6. Rejestracja

 1. Usługobiorca rejestruje się w aplikacji poprzez skorzystanie z funkcjonalności aplikacji o nazwie: Księgobot.
 2. Do dokonania rejestracji wymagane jest podanie następujących danych:
  a. imię i nazwisko,
  b. adres e-mail,
  c. numer telefonu,
  d. numer NIP biura rachunkowego,
  e. typ używanego oprogramowania księgowego.
 3. Po uzupełnieniu danych przez Usługobiorcę przesyłane są one do weryfikacji przez Usługodawcę.
 4. Po rejestracji Usługobiorca uzyskuje dostęp do funkcjonalności aplikacji oraz możliwość personalizacji wybranych automatyzacji.
 5. Usługobiorcy przysługuje prawo edytowania swoich danych podanych podczas rejestracji. Edycja danych możliwa jest poprzez kontakt contact@bluematica.com. Każda edycja danych podanych przez Usługobiorcę, o których mowa w ust. 2 powyżej wymaga ponownej weryfikacji przez Usługodawcę.
 6. W trakcie rejestracji, jak również w związku z korzystaniem z aplikacji Usługobiorca zobowiązany jest do:
  a. podawania danych zgodnych z prawdą, dokładnych i aktualnych oraz niewprowadzających w błąd;
  b. aktualizacji danych podanych podczas rejestracji w przypadku ich późniejszej zmiany;
  c. zachowania w tajemnicy udostępnionych danych oraz nieudostępniania ich innym osobom.
 7. Usługobiorca ponosi wyłączną odpowiedzialność za niezgodność podanych przez siebie danych.
 8. Po zarejestrowaniu Usługobiorca uzyskuje dostęp do aplikacji.

§ 7. Wynagrodzenie

 1. Usługobiorca jest zobowiązany do dokonywania terminowej zapłaty miesięcznej opłaty abonamentowej z tytułu świadczenia usługi aplikacji Księgobot.
 2. Opłata abonamentowa wyliczana będzie przez Usługodawcę zgodnie z cennikiem stanowiącym załącznik nr 2 do Regulaminu „Cennik aplikacji internetowej Księgobot”.
 3. Opłaty abonamentowe są płatne na podstawie elektronicznej faktury (e-Faktury) wystawionej przez Usługodawcę niezwłocznie po wykonaniu automatyzacji na rzecz Usługobiorcy.
 4. Usługobiorca wyraża zgodę na przesyłanie faktur drogą elektroniczną, poprzez akceptację niniejszego Regulaminu.
 5. Faktury za usługi (e-Faktury) w tym także faktury korygujące (korekta e-Faktury) są wysyłane na adres e-mail podany podczas rejestracji.
 6. Usługobiorca zobowiązany jest do zapłaty wynagrodzenia na rachunek bankowy Usługodawcy wskazany na fakturze, w terminie wskazanym na fakturze.
 7. Usługobiorca może zgłaszać zastrzeżenia co do poprawności wystawionej e-Faktury, zachowując tryb reklamacyjny opisany w §10.
 8. Za dzień zapłaty uznaje się dzień uznania rachunku bankowego Usługodawcy.
 9. W przypadku opóźnienia w zapłacie opłaty abonamentowej przekraczającego 7 dni Usługodawca jest uprawniony do wstrzymania świadczenia usług na rzecz Usługobiorcy.
 10. W sytuacji wskazanej w ust. 8 usługodawca może uzależnić wznowienie świadczenia Usług od zapłacenia wynagrodzenia przez Usługobiorcę.
 11. W razie opóźnienia w płatności przez Usługobiorcę, Usługodawcy przysługuje prawo naliczania odsetek ustawowych za opóźnienie za każdy dzień opóźnienia.

§ 8. Wsparcie techniczne i jakość Usług świadczonych za pośrednictwem aplikacji

 1. Usługodawca zobowiązuje się do udzielania Usługobiorcy pomocy w zakresie obsługi i wsparcia technicznego Usługi. Wszelkie problemy w tej materii powinny być zgłaszane za pośrednictwem wiadomości e-mail na adres: contact@bluematica.com.
 2. Usługodawca jest odpowiedzialny za utrzymanie prawidłowo działającej aplikacji i usług świadczonych za jej pośrednictwem.
 3. W celu zapewnienia prawidłowo działającej aplikacji i usług świadczonych za jej pośrednictwem, Usługodawca ma prawo do przeprowadzania okresowych konserwacji aplikacji internetowej, co może skutkować przerwami w dostępie do aplikacji i usług świadczonych za jej pośrednictwem.
 4. Usługodawca nie odpowiada za szkody spowodowane przerwami w dostępie do sieci Internet, jak i spowodowane konserwacjami, o których mowa w ust. 3 powyżej.

§ 9. Postępowanie reklamacyjne

 1. W celu zgłoszenia reklamacji przez Usługobiorców z powodu niewykonania lub nienależytego wykonania Usługi przez aplikację niezbędne jest zgłoszenie reklamacji, wraz ze wskazaniem:
  a. danych osoby zgłaszającej reklamację tj. w szczególności imienia, nazwiska, nr NIP Usługobiorcy,
  b. zwięzłego opisu sytuacji,
  c. proponowanego przez Usługobiorcę sposobu usunięcia zgłaszanych naruszeń.
 2. Zgłoszenie reklamacji odbywa się poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres contact@bluematica.com.
 3. W przypadku złożenia reklamacji niezawierającej wskazanych elementów, Usługobiorca będzie poproszony o ich uzupełnienie. Reklamacja zostanie rozpatrzona przez Usługodawcę w terminie do 14 dni od daty prawidłowego zgłoszenia wraz ze wskazaniem, czy reklamacja zasługuje na uwzględnienie oraz z uzasadnieniem przyjętego przez Usługodawcę stanowiska.

§ 10. Ochrona danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych jest Usługodawca.
 2. Dane osobowe podane są przez Usługobiorcę poprzez wypełnienie przez niego formularza rejestracji.
 3. Każdorazowe podanie danych osobowych powoduje, że podmiot wskazany w ust. 1 staje się ich Administratorem.
 4. Podstawą przetwarzania Danych Osobowych jest zgoda osoby, której te dane dotyczą oraz jeśli ma to zastosowanie, odpowiedni przepis prawa lub to, że przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy czy też podjęcia działań przed zawarciem umowy.
 5. Dane osobowe przetwarzane są przez Usługodawcę w celach związanych z: zapewnieniem prawidłowego funkcjonowania i korzystania z aplikacji, korzystaniem z usług świadczonych na pośrednictwem aplikacji, realizacją przepisów prawa, wykonywania Umów zawartych pomiędzy Usługodawcą a Usługobiorcami, działaniami promocyjnymi lub marketingowymi.
 6. Dla realizacji celów, o których mowa w ust. 5 zbierane są następujące dane zwykłe Usługobiorców: imię i nazwisko, adres e-mail, telefon, numer NIP.
 7. Usługodawca przetwarza informacje dotyczące Usługobiorców, w tym informacje mające charakter danych osobowych, z zachowaniem obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa, w szczególności zgodnie z Ustawa o ochronie danych osobowych, Ustawą o świadczeniu usług droga elektroniczna, przy zastosowaniu wymaganych prawem zabezpieczeń oraz zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
 8. W każdym czasie Usługobiorcy przysługuje prawo dostępu do jego Danych Osobowych. Istnieje możliwość kontaktu z Administratorem Danych Osobowych z prośbą o informację czy określone Dane Osobowe są przez przetwarzane, o ich udostępnienie oraz otrzymanie innych informacji.
 9. Usługobiorcy przysługuje prawo do usunięcia Danych Osobowych zwane „prawem do bycia zapomnianym” w przypadkach przewidzianych przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

§ 11. Odpowiedzialność Stron, zakończenie korzystania z aplikacji

 1. Usługodawca nie odpowiada za szkody będące skutkiem przerw w dostępie do Internetu lub przerw w świadczeniu usług spowodowanych niewywiązaniem się ze zobowiązań przez osoby trzecie, przypadkami losowymi lub działaniem siły wyższej.
 2. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za utracone przez Usługobiorcę korzyści oraz za szkody spowodowane brakiem ciągłości Usługi z przyczyn leżących po stronie Usługobiorcy, wynikające z korzystania z aplikacji niezgodnie z jej przeznaczeniem i funkcjonalnością, poniesione przez Usługobiorcę, a spowodowane niezależnymi od Usługodawcy zagrożeniami występującymi w sieci Internet.
 3. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za utratę danych osobowych Usługobiorcy w przypadku działania siły wyższej lub niezgodnego z prawem działania osób trzecich.
 4. Usługobiorca ponosi pełną odpowiedzialność za korzystanie z aplikacji niezgodnie z jej przeznaczeniem i funkcjonalnościami, a także za wszelkie działania i zaniechania niezgodne z niniejszym Regulaminem i przepisami powszechnie obowiązującego prawa.
 5. Zarówno Usługobiorcy, jak i Usługodawcy przysługuje prawo rezygnacji z aplikacji Księgobot ze skutkiem na koniec następnego miesiąca kalendarzowego po złożeniu stosownego oświadczenia.
 6. Oświadczenie o rezygnacji z aplikacji Księgobot należy złożyć za pośrednictwem adresu e-mail contact@bluematica.com według wzoru stanowiącego Załącznik nr 3 „Oświadczenie o rezygnacji z aplikacji internetowej Księgobot” i jest skuteczne z chwilą jego doręczenia drugiej stronie.

§ 12. Postanowienia końcowe

 1. Niniejszy Regulamin może zostać zmieniony przez Usługodawcę w dowolnym momencie.
 2. Niezwłocznie po dokonaniu zmian Regulaminu następuje jego aktualizacja w miejscach, w których został udostępniony.
 3. O zmianie Regulaminu Usługodawca powiadamia wiadomością e-mail Usługobiorców.
 4. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany zawartości Usługi w dowolnym momencie.
 5. Regulamin wchodzi w życie w dniu 01.08.2023 roku.