Polityka Prywatności BLUEMATICA Sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie właściciela aplikacji internetowej Księgobot
§ 1. Informacje ogólne

1. Administratorem Państwa danych jest BLUEMATICA Spółka z ograniczona odpowiedzialnością z siedzibą w Rzeszowie przy Al. Tadeusza Rejtana 67, 35-326 Rzeszów wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000994219, NIP: 8133885823, REGON: 52322519700000 (dalej jako: „Administrator”). Ochrona danych odbywa się zgodnie z wymogami powszechnie obowiązujących przepisów prawa, a ich przechowywanie ma miejsce na zabezpieczonych serwerach. Przetwarzanie danych osobowych przez BLUEMATICA Spółka z ograniczona odpowiedzialnością z siedzibą w Rzeszowie odbywa się jedynie w zakresie i celu niezbędnym do realizacji świadczonych Usług, w zakresie i celu niezbędnym do wypełnienia prawnie usprawiedliwionych obowiązków Administratora, a przetwarzanie danych nie narusza praw i wolności osoby, której te dane dotyczą.

2.  Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania oraz ochrony danych osobowych dotyczących Użytkowników w związku z korzystaniem przez nich z aplikacji internetowej: „Księgobot” (dalej jako: „Aplikacja”).

3. Nasze działania są ukierunkowane na zagwarantowanie Użytkownikom poczucia pełnego bezpieczeństwa na poziomie odpowiednim do obowiązującego prawa, w tym:

a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, Dz.Urz.UE.L 2016 Nr 119, str. 1 (ogólne rozporządzenie
o ochronie danych);

b) Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.
z 2020 r. poz. 344 z późn. zm.);

c) Ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz.U. z 2022 r. poz. 1648 z późn. zm).

§ 2. Zakres i cele przetwarzania danych

1. Dane osobowe Użytkownika, jakie mogą być gromadzone, przechowywane
i wykorzystywane przez Administratora obejmują:

a) informacje wprowadzane podczas tworzenia konta w Serwisie, w szczególności imię
i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu;

b) informacje o komputerze, w tym adres IP, lokalizacja geograficzna, typ i wersja przeglądarki oraz system operacyjny;

c) informacje o wizytach i korzystaniu z Serwisu przez Użytkownika, w tym źródło odesłań, długość wizyty, wyświetlenia stron i ścieżki nawigacji w witrynie;

2. Dane, o którym mowa w ust. 1 mogą być wykorzystywane w celu:

a) administrowania Serwisem;

b) personalizowania Serwisu zgodnie z preferencjami Użytkownika,

c) umożliwienia korzystania z usług dostępnych w Serwisie

d) zawarcia i realizacji umowy (świadczenia usług), marketingu bezpośredniego oferowanych usług,

e) prawnie uzasadnionego interesu Administratora, polegającego na przetwarzaniu danych w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony ewentualnych roszczeń,

f) prowadzenia wszelkich niezbędnych działań związanych z pełnym zagwarantowaniem bezpieczeństwa danych osobowych,

g) archiwizacji danych dotyczących zawartych umów, złożonych zamówień oraz zgłaszanych reklamacji,

h) przesyłania odpowiedzi na zgłaszane uwagi, pisma, wnioski, zastrzeżenia, reklamacje zgłaszane przez Użytkownika,

i) realizowania innych prawnych obowiązków Administratora.

3. Dane Osobowe przetwarzane są na podstawie zgody wyrażanej przez Użytkownika oraz w przypadkach, w których przepisy prawa upoważniają Administratora do przetwarzania danych osobowych lub w celu realizacji zawartej pomiędzy stronami umowy.

4. Dane osobowe podawane w formularzu dostępnym w Serwisie są traktowane jako poufne i nie są widoczne dla osób nieuprawnionych.

5. Usunięcie danych osobowych może nastąpić na skutek cofnięcia zgody bądź wniesienia prawnie dopuszczalnego sprzeciwu na przetwarzanie danych osobowych.

6. Przetwarzanie danych do momentu cofnięcia przez Użytkownika zgody pozostaje zgodne z prawem.

7. Administrator zastrzega sobie prawo do przetwarzania danych osobowych podanych przez Użytkownika po rozwiązaniu Umowy lub cofnięciu zgody na przetwarzanie danych wyłącznie na potrzeby dochodzenia ewentualnych roszczeń przed sądem lub jeżeli przepisy krajowe, unijne bądź prawa międzynarodowego obligują Administratora do retencji danych.

8. Administrator nie udostępniania danych osobowych Użytkownika, za wyjątkiem udostępniania ich podmiotom upoważnionym do tego na podstawie właściwych przepisów prawa.

§ 3. Pliki Cookies

1. Serwis korzysta z plików Cookies stanowiących dane informatyczne, w szczególności takie jak pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika (dalej jako: „pliki Cookies”). Pliki Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej,
z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

2. Pliki Cookies wykorzystywane są w celu:

a) ułatwienia Użytkownikowi korzystania z Serwisu podczas jego przeglądania,

b) późniejszego skojarzenia Użytkownika w przypadku ponownego połączenia Serwisu
z urządzeniem, na którym zostały zapisane,

c) tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości,

d) dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do określonych preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych, dostosowanych do indywidualnych potrzeb Użytkownika.

3. W ramach Serwisu wykorzystywane są następujące pliki cookies:

a) pliki Cookies sesyjne, które są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika
i pozostają tam do momentu zakończenia sesji danej przeglądarki. Zapisane informacje są wówczas trwale usuwane z pamięci Urządzenia. Mechanizm cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika,

b) pliki Cookies trwałe, które są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu ich skasowania. Zakończenie sesji danej przeglądarki lub wyłączenie Urządzenia nie powoduje ich usunięcia z Urządzenia Użytkownika. Mechanizm cookies trwałych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika.

4. Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików Cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki Cookies do Urządzenia Użytkownika. Zmian ustawień, o których mowa w zdaniu poprzednim, Użytkownik może dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików Cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu plików Cookies na urządzeniu Użytkownika.

5. Użytkownik może w każdej chwili usunąć pliki Cookies korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której używa. Ograniczenie stosowania plików Cookies, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej Serwisu.

§ 4. Okres przechowywania danych

1. Dane osobowe podane przez Użytkowników w formularzach dostępnych w Serwisie, wynikające z zawartych umów lub przesłanych pism będą przetwarzane przez:

a) okres, przez jaki są świadczone usługi,

b) okres, który jest niezbędny dla ochrony interesów Administratora,

c) okres, na jaki została udzielona zgoda na przetwarzanie danych,

d) okres, przez który przepisy prawa mogą obligować Administratora do przetwarzania danych przez oznaczony czas, do czasu, gdy zostanie przyjęty sprzeciw Użytkownika wobec przetwarzania danych osobowych – w przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych był uzasadniony interes Administratora lub gdy dane były przetwarzane w celu marketingu bezpośredniego.

§ 5. Odbiorcy danych

1. Dane Użytkowników mogą zostać przekazane:

a) podmiotom współpracującym z Bluematica Sp. z o.o. na podstawie zawartych umów w zakresie niezbędnym do prawidłowej realizacji usługi,

b) kancelariom prawnym lub innym podmiotom zapewniającym obsługę prawną Administratora w zakresie niezbędnym do ochrony interesów Bluematica Sp. z o.o.,

c) organom uprawnionym do przetwarzania danych na podstawie przepisów prawa.

§ 6. Prawa osób, których dane dotyczą

1. Użytkownikom przysługuje:

a) prawo dostępu do swoich danych,

b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;

c) prawo do usunięcia danych bądź ograniczenia ich przetwarzania;

d) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;

e) prawo do przenoszenia danych;

f) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

2. Kontakt z osobą nadzorującą przetwarzanie danych osobowych w organizacji Administratora jest możliwy drogą elektroniczną pod adresem contact@bluematica.com

§ 7. Informacja o dobrowolności podania danych

1. Podanie danych ma charakter dobrowolny, niemniej jest niezbędne do wykonania usług oferowanych przez Bluematica Sp. z o.o.

2. Skutkiem niepodania danych w zależności od celu, w jakim dane są podawane może być:

a) brak możliwości zarejestrowania się w Serwisie;

b) brak możliwości korzystania z usług oferowanych przez Bluematica Sp. z o.o.

§ 8. Zmiany w Polityce prywatności

1. Administrator zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w niniejszej Polityce Prywatności Serwisu, co może być związane z rozwojem technologii internetowej, ewentualnymi zmianami prawa w zakresie ochrony danych osobowych oraz rozwojem Serwisu.

2. O wszelkich zmianach w Polityce Prywatności Administrator będzie informować Użytkowników za pośrednictwem Serwisu w sposób widoczny i zrozumiały.